PBZ NENAMJENSKI KREDIT I OSIGURANJE

ZA ČLANOVE HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE

POSEBNA PONUDA OD 22.5. DO 30.6.2023.

Dok članovi Hrvatske komore dentalne medicine brinu o drugima, PBZ brine o njima. Imate planove i potrebe koje želite ostvariti, ali nedostaje vam gotovine? To ne mora biti prepreka.


 
 
 


 
 
 

POSEBNA PONUDA U RAZDOBLJU OD 22.5. DO 30.6.2023. FIKSNA KAMATNA STOPA:

  • od 13 do 120 mjeseci - od 3,98% do 4,88%1 - (EKS od 5,67% do 6,64%)2
Kamatne stope iskazane su kao godišnje kamatne stope.
1 VisinakamatnestopeovisioindividualnomodnosuklijentasPBZ-omteuvjetimakredita.Individualni
odnos klijenta i PBZ-a temelji se na procjeni kreditnog rizika klijenta i ukupnom poslovanju klijenta i PBZ-a. Visina kamatne stope ne ovisi o statusu klijenta.

2 EKS je izračunat za iznos kredita od 10.000,00 EUR, rok otplate 7 godina te jednokratnu premiju za
policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita u iznosu od 514,92 EUR. U izračun EKS-a uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.

OSTALE POGODNOSTI PBZ NENAMJENSKIH KREDITA

  • iznos kredita do 40.000 EUR
  • rok otplate kredita od 13 do 120 mjeseci
  • izbor načina otplate kredita u: jednakim mjesečnim anuitetima ili ratama
  • izbor datuma otplate kredita: posljednji dan u mjesecu ili neki drugi dan

 

Reprezentativni primjer ukupnih troškova uz policu životnog osiguranja korisnika kredita (CPI)

Vrsta kamatne stope
Fiksna kamatna stopa za cijelo razdoblje otplate

Valuta kredita
››› EUR

Traženi iznos kredita
››› 10.000,00 EUR

Rok otplate kredita
››› 7 godina

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva
››› bez naknade

Jednokratna premija police životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita (CPI)
››› 514,92 EUR

Fiksna kamatna stopa
››› 3,98%1 ››› 4,88%1

Efektivna kamatna stopa (EKS)
››› 5,67%2 ››› 6,64%2

Mjesečni anuitet
››› 136,60 EUR ››› 140,78 EUR

Ukupan iznos kamate za razdoblje otplate
››› 1.507,20 EUR››› 1.865,74 EUR

Ukupan iznos za otplatu
››› 12.022,12 EUR3 ››› 12.380,66 EUR3

1Prikazane su najviša i najniža moguća fiksna kamatna stopa. Visina kamatne stope ovisi o individualnom odnosu klijenta s PBZ-om te uvjetima kredita. Individualni odnos klijenta i PBZ-a temelji se na procjeni kreditnog rizika klijenta i ukupnom poslovanju klijenta i PBZ-a.

2EKS je izračunat za navedeni iznos kredita, uz navedeni rok otplate i jednokratnu premiju za policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. U izračun EKS-a uključena je interkalarna kamata za mjesec dana. Točan izračun EKS-a klijent će dobiti u obrascu prethodnih informacija koji će mu se uručiti prije potpisivanja ugovora.

3Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do kraja otplate kredita uvećane za iznos interkalarne kamate za razdoblje od mjesec dana te jednokratnu premiju za policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita (CPI) u iznosu od 514,92 EUR.

Magnifica tim:

 

Marjana Matić
Tel. 01/63 62204
Mob. 099/469 8589

Sanja Tišljar Gracin
Tel. 01/63 62628
Mob 099/ 537 8994

Damira Pavić
Tel. 01/63 62156
Mob. 099/474 9468

Monica Moscarda Žalac
Tel. 052/652 130
Mob. 099/532 7430
Vanja Vujanić
Tel. 051/751 257
Mob. 099/589 7740

Ana Bilanović
Tel. 021/421 129
Mob. 099/497 3238

Ljiljana Butorac
Tel. 051/ 751 190
Mob. 099/ 531 6078
Alenka Res
Tel. 043/343 076
Mob. 099/295 9679

Alen Cirkvenčić
Tel. 031/431 060
Mob. 099/527 0872

Aleksandra Mileusnić
Tel. 032/232 015
Mob. 099/544 1971


 

 

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.


 
 
 
Za sva pitanja nazovite
ili pošaljite poruku na
Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a

 

hkdm-google-play
hkdm-app-store