REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
 
 

Preporuka za uvođenje pisane suglasnosti

 
Poštovani,
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Primorsko-goranske županije zaprimilo je veći broj pritužbi na rad doktora dentalne medicine u pogledu nepotpune informiranosti pacijenata prije početka pregleda i liječenja.
 
Zakon o zaštiti prava pacijenata, pročišćeni tekst zakona (NN 169/04, 37/08) navodi slijedeće:
 
Članak 6.
„Pravo na suodlučivanje pacijenta obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka.
 
Članak 8.
Pacijent ima pravo na potpunu obaviještenost o:
 
  • svome zdravstvenom stanju, uključujući medicinsku procjenu rezultata i ishoda određenoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka,
  • preporučenim pregledima i zahvatima te planiranim datumima za njihovo obavljanje,
  • mogućim prednostima i rizicima obavljanja ili neobavljanja preporučenih pregleda i zahvata,
  • svome pravu na odlučivanje o preporučenim pregledima ili zahvatima,
  • mogućim zamjenama za preporučene postupke,
  • tijeku postupaka prilikom pružanja zdravstvene zaštite,
  • daljnjem tijeku pružanja zdravstvene zaštite,
  • preporučenom načinu života,
  • pravima iz zdravstvenoga osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih prava.
Pacijent ima pravo dobiti obavijesti na način koji mu je razumljiv s obzirom na dob, obrazovanje i mentalne sposobnosti.
 
Članak 11
Tijekom pružanja zdravstvene zaštite, nakon svakog pregleda i zahvata, pacijent ima pravo na obaviještenost o uspjehu, odnosno, neuspjehu i rezultatu pregleda ili zahvata kao i o razlozima za eventualnu različitost tih rezultata od očekivanih.
 
Članak 12.
Pacijent ima pravo biti upoznat s imenima te specijalizacijom osoba koje mu izravno pružaju zdravstvenu zaštitu."
 
Gore navedenu tematsku problematiku, privatne ordinacije dentalne medicine riješile su uvođenjem potpisivanjem pisane suglasnosti pacijenata.
 
Ovim putem, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Primorsko-goranske županije želi Vam uputiti preporuku za uvođenjem redovite pisane suglasnosti Vaših članova, iako ista nije zakonom obvezujuća, kako bi se barem na taj način spriječili navodi pacijenata da nisu bili obavješteni prije početka pregleda ili samih
zahvata, te kako bi se na taj način otklonila mogućnost da se pritužbe odnose na neinformiranost, jer bi, smatramo takve suglasnosti spriječile barem u određenoj mjeri usmene nesuglasice između davatelja i pružatelja usluge.
 
S poštovanjem,
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.


 
 
 
Za sva pitanja nazovite
ili pošaljite poruku na
Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a

 

hkdm-google-play
hkdm-app-store