Image
Na temelju članka 33. točka 1. Statuta Hrvatske komore dentalne medicine („Narodne novine“ br. 44/04, 69/06, 24/08, 11/10, 28/15, 107/17, 65/19 i 118/21), Upravno vijeće Hrvatske komore dentalne medicine (u daljnjem tekstu: Komora), na __________ sjednici održanoj ____________ 2023. godine donosi


Pravilnik o dopuni Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) i dozvole za rad

 

 
 
Članak 1.

U člancima 12. točka 6., 24. točka 5., 32. točka 5. , 37. točka 4. , 42. točka 6., 53. točka 5. i 58. stavak 2. alineja 6. Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) i dozvole za rad (u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji je donesen na 126. sjednici Upravnog vijeća Komore održanoj 16. veljače 2022. godine iza riječi:
„osim ako je jezik dodiplomske izobrazbe (nastave) bio hrvatski“ dodaju se riječi „ili njemu srodan i razumljiv jezik (srpski, bošnjački)“.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Komore, a objavit će se i u glasilima te na web stranici Komore.

KLASA:
URBROJ: 497-01/01-23-01
Zagreb, 26. 04. 2023. godine

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA KOMORE
Miroslav Sikora, dr. med. dent.

sikora potpis pecat
Ovime potvrđujem da je izmjena Pravilnika objavljena na oglasnoj ploči Komore dana 26. 04. 2023. godine.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA KOMORE
Miroslav Sikora, dr. med. dent.

sikora potpis pecat


 
 

 

 
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.


 
 
 
Za sva pitanja nazovite
ili pošaljite poruku na
Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a

 

hkdm-google-play
hkdm-app-store