Hrvatska komora dentalne medicine - logo

ZAKLJUČEN


 
 
 

Na temelju Odluke Izvršnog odbora, koja je donesena na 12. sjednici održanoj 15. rujna 2023. godine upućujemo

Javni poziv

za prikupljanje ponuda za obavljanje revizije financijskog poslovanja Hrvatske komore dentalne medicine za razdoblje 2023. – 2029. godine


1. PODACI O NARUČITELJU I SLUŽBENICI ZADUŽENOJ ZA KONTAKT

Hrvatska komora dentalne medicine
Kurelčeva 3/2
10 000 Zagreb
OIB: 24858915082
Internetska adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
(u daljnjem tekstu: Naručitelj)
SLUŽBENICA ZA KONTAKT:
Mirjana Majetić
tel.: 01/48 86 736
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2.  OPIS PREDMETA NABAVE

2.1. Predmet nabave
Poziv na dostavu ponuda za obavljanje revizije financijskog poslovanja Hrvatske komore dentalne medicine za razdoblje 2023. – 2029. godine
Predmet nabave obuhvaća:
Revizija financijskog poslovanja Komore za razdoblje 2023. – 2029. godine

2.2. Mjesto isporuke predmeta nabave
Mjesto isporuke predmeta nabave je Hrvatska komora dentalne medicine, Kurelčeva 3, Zagreb.

2.3. Rok isporuke predmeta nabave
Ugovorne obveze Isporučitelj će izvršavati sukladno odredbama Ugovora.

2.4. Način nuđenja predmeta nabave
Ponuda mora biti jedinstvena za cjelokupan predmet nabave.
 
2.5. Kriterij odabira ponude
Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Pregled, ocjenu i prijedlog odluke o odabiru ponude donosi Povjerenstvo imenovano od strane Izvršnog odbora Komore.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Skupština Komore.
 
2.6. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude iznosi najmanje 60 dana od dana predviđenog za dostavu ponuda.
 

3. DOKAZI O SPOSOBNOSTI

Ponuditelj dostavlja fotokopiju slijedećih dokaza
  • Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, ne starija od 3 mjeseca od dana objave ovog Poziva. Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u vezi s predmetom nabave. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.
  • Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, ne starija od 30 dana od dana objave ovog Poziva. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.
  • Ponuditelj će prilikom sklapanja Ugovora biti obavezan dostaviti financijski dokument kojim dokazuje da nije u gubitku u posljednje dvije financijske godine (2021. i 2022.): BON-1, kao i dokument izdan od bankarske ili druge financijske institucije: BON-2 ili SOL-2 kojim se dokazuje solventnost na način da račun nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci više od 15 dana

4. OBLIK, NAČIN IZRADE I SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:
  1. ispunjen i ovjeren ponudbeni list (Prilog 1),
  2. ispunjen i ovjeren obrazac izjava (Prilog 2),
  3. dokaze o sposobnosti,
  4. sve ostalo što se traži u dokumentaciji nabave.
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i na latiničnom pismu. Svi dokazi priloženi ponudi moraju biti na hrvatskom jeziku i na latiničnom pismu. Ako je bilo koji dokument Ponuditelja izdan na stranom jeziku, Ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s ovjerenim prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik. Naručitelj ne snosi nikakve troškove povezane s pripremom i dostavom ponude, odnosno sudjelovanjem gospodarskog subjekta u ovom postupku.
Ponudu je potrebno dostaviti putem e-maila, pošte ili neposredno na adresu Naručitelja u zatvorenoj omotnici:

Hrvatska komora dentalne medicine
Kurelčeva 3/2
10 000 Zagreb

Na omotnici ponude mora biti naznačeno sljedeće:

  1. naziv i adresa Ponuditelja
  1. naznaka „NE OTVARATI“ – ponuda za obavljanje revizije
Krajnji rok za dostavu ponude:  16. listopad 2023. godine
 

5. PREGLED I ODABIR PONUDA

Naručitelj pregledava ponude sukladno propisanim zahtjevima iz ovog Poziva. Otvaranje ponuda nije javno. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve iz ovog Poziva.
Naručitelj ima pravo zatražiti pojašnjenje ponude, odnosno predane dokumentacije u svrhu otklanjanja pogrešaka, nedostataka ili nejasnoća prije donošenja Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju Javnog poziva.
Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.
Odluka o odabiru ili Odluka o poništenju Javnog poziva ostavlja se elektroničkim putem svim ponuditeljima koji su dostavili svoje ponude elektroničkim putem.
Sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude odabire se ponuda Ponuditelja s kojim će se sklopiti Ugovor.
 

6. CIJENA, ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

 
6.1. Cijena
Ponuditelj je dužan Naručitelju ponuditi cijenu potpune usluge u apsolutnom iznosu.
Ponuditelj je dužan ponuditi, odnosno upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način na koji je navedeno u Ponudbenom listu.
Cijena ponude mora biti izražena u Eurima i kunama. Cijena ponude izražava se za jedinične cijene i za cjelokupni predmet nabave. U cijenu moraju biti uključeni svi troškovi, takse i ostala potraživanja koja su potrebna za izvršenje nabave.
Izvršitelj usluge nema pravo potraživanja dodatnih sredstava uslijed povećanja cijene svojih usluga nakon potpisivanja ugovora s Naručiteljem, niti iz bilo kojega drugog razloga.
 
6.2. Rok, način i uvjeti plaćanja
Plaćanje se obavlja na temelju sklopljenog Ugovora s odabranim ponuditeljem u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa.

7. OSTALO

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema Ponuditeljima.
Međusobna prava i obveze koja nisu definirana ponudom naknadno će se definirati Ugovorom između Izvođača i Naručitelja.

KLASA: 404-01/23-01/01
URBROJ: 497-01/01-23-01

PREDSJEDNIK KOMORE
prim. mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent.


 
 
 


 
 
 
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store