Hrvatska komora dentalne medicine - logo

POZIV NA DOSTAVU PONUDA
za predmet nabave

Smještaj za kongres 20231. OPĆI PODACI O POSTUPKU NABAVE

1. Podaci o Naručitelju
Naziv Naručitelja: Hrvatska komora dentalne medicine
Adresa: Kurelčeva 3, 10 000 Zagreb
OIB Naručitelja: 24858915082
Broj telefona Naručitelja: +385 1 488 67 10
Internet stranica Naručitelja: www.hkdm.hr
2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima
Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima: Valentino Gerl
Adresa elektroničke pošte kontakt osobe i telefon: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. +385 95 8507 052
3. Vrsta postupka nabave
Postupak s objavom poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici  www.strukturnifondovi.hr sukladno točkama 5.4. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi – Javno nadmetanje
4. Dostupnost Poziv za nadmetanje
Poziv na dostavu ponude s prilozima, odgovori i pitanja Ponuditelja, kao i sve obavijesti o izmjenama i dopunama poziva na dostavu ponude bit će stavljene na raspolaganje ponuditeljima na internetskoj stranici Strukturnih fondova, adresa internetske stranice www.strukturnifondovi.hr od dana objave Poziva na dostavu ponuda koji se smatra danom početka postupka nabave.
5. Objašnjenja i izmjene Poziva na dostavu ponuda
Ponuditelji su ovlašteni za vrijeme trajanja roka za dostavu ponuda postavljati pitanja odnosno zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz Poziv na dostavu ponuda.
Zahtjev sa postavljenim pitanjima ponuditelji mogu postaviti najkasnije do šestog (6) dana prije dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda. Dodatne informacije i pojašnjenja bit će objavljeni bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr na kojima je dostupna i natječajna dokumentacija, najkasnije pet (5) dana prije dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda.
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Ponuditelja obavljat će se u pisanom obliku, isključivo putem elektroničke pošte osobe zadužene za komunikaciju s Ponuditeljima (točka 1.2.).
U slučaju da Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda značajno izmjeni Poziv na dostavu ponuda, izmjene će učiniti dostupnima svim Ponuditeljima na isti način i na istoj internetskoj stranici kao i Poziv na dostavu ponuda te ponuditeljima osigurati primjereni rok za dostavu ponuda od izmjene. Ako su izmjene Poziva na dostavu ponuda značajnije, Naručitelj je obvezan produljiti rok za dostavu ponuda. Produljenje roka mora biti razmjerno važnosti izmjene. Rok za dostavu ponude je potrebno primjereno produljiti ako je rok za dostavu ponude kraći od 8 (osam) dana od dana objave izmjene.
Ako iz bilo kojeg razloga Poziv na dostavu ponuda, obavijesti o izmjenama i dopunama Poziva na dostavu ponuda te odgovori na pitanja ponuditelja nisu stavljeni na raspolaganje u predviđenim rokovima, Naručitelj će rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi zainteresirani Ponuditelji mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude. Tijekom roka za dostavu ponuda, Naručitelj može iz bilo kojeg razloga izvršiti izmjene/dopune Poziva.
Svi zainteresirani gospodarski subjekti se upućuju da redovito prate objave na web stranici na kojoj je objavljen Poziv na dostavu ponuda. Naručitelj ne snosi odgovornost ako gospodarski subjekti nisu pravovremeno preuzeli izmjene/dopune Poziva odnosno upoznali se s dodatnim informacijama i pojašnjenjima.
6. Sprječavanje sukoba interesa
Naručitelj je u ovom postupku nabave u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima, koji neće sudjelovati u postupku nabave i sa kojima se ne može sklapati ugovor:
- INTEGER SAVJETOVANJE j.d.o.o., Bužanova 12 b, Zagreb
- METIS CONSULTING j.d.o.o., Orhideja 30, Sesvete
- DENTALNA MEDICINA SEIFERT D.O.O., Martićeva 43, Zagreb
- ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DR. UDILJAK, Ivane Brlić Mažuranić 86, Zagreb
 

2. PREDMET NABAVE

1. Predmet nabave i opis usluge:
Za potrebe provedbe EU projekta „Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020.-2022.“, naručitelj organizira stručni kongres s predavanjima vrhunskih svjetskih predavača, specijalista iz različitih pojedinačnih područja dentalne medicine. Kongres će biti dostupan članovima Komore besplatno, bez naplate kotizacije za sudjelovanje.
Kongres se planira održati 21.-22. travnja 2023. u gradu Rovinju u hotelu Grand Park Rovinj.
Predmet nabave obuhvaća usluge smještaja odnosno polupansiona za potrebe smještaja predavača i ostalog osoblja naručitelja za vrijeme trajanja kongresa, u hotelu, na području grada Rovinja.
Za potrebe predmeta nabave potrebno je osigurati sljedeće usluge u navedenim količinama:
USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA
Tražene usluge obuhvaćaju usluge smještaja za sveukupno 40 polupansiona – sobe za jednu osobu za datume, sa svim uključenim pristojbama i na sljedeći način:
21. travnja 2023. godine – 20 polupansiona (noćenje s večerom i doručkom), sobe za jednu osobu;
22. travnja 2023. godine – 20 polupansiona (noćenje s večerom i doručkom), sobe za jednu osobu;
Količina predmeta nabave, ovdje opisana te u Specifikacijama i troškovniku koji čini Prilog II. ove dokumentacije o nabavi je predviđena i okvirna zbog prirode usluga koja se nabavlja. Stvarno nabavljena količina može biti veća ili manja od predviđene (okvirne).
2. Lokacija pružanja usluge
Grad Rovinj na lokaciji hotela iz ponude.
3. Period izvršenja usluge:
Provedba izvršenja usluge koja je predmet ove nabave počinje s danom sklapanja ugovora o javnoj nabavi između Naručitelja i odabranog ponuditelja. Ugovor se smatra sklopljenim kada obje strane potpišu ugovor. Cjelokupna usluga koja se nabavlja u sklopu ove nabave mora biti isporučena do 22. travnja 2023. godine, a sukladno Prilogu II. Specifikaciji i troškovniku i ovoj dokumentaciji o nabavi.
4. Uvjeti plaćanja
Plaćanje će se izvršiti po izvršenju cjelokupne usluge u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog računa odabranog ponuditelja u skladu sa stvarno isporučenim uslugama prema jediničnim cijenama iz Troškovnika.
Naručitelj ne predviđa plaćanje predujma (avansa).
 
 

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

1. Sposobnost za obavljanje djelatnosti
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako nije registriran za djelatnost koja je predmet nabave
2. Kažnjavanje
Naručitelj će obvezno iz postupka nabave isključiti gospodarskog subjekta:
• Ako je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:
a. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
a. članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
b. članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
b. korupciju, na temelju
a. članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona,
b. članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
c. prijevaru, na temelju
a. članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona,
b. članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
d. terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
a. članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona,
b. članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
e. pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
a. članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona,
b. članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
f. dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
a. članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona,
b. članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili
 
• je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za: kaznena djela iz prethodne točke, podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
3. Neplaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz predmeta nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja.
4. Ostale osnove za isključenje
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz predmeta nabave ako je lažno predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao razloge za isključenje ili uvjete sposobnosti.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama.
5. Dostavljanje dokaza nepostojanja razloga za isključenje
Za potrebe utvrđivanja nepostojanja razloga za isključenje iz točaka 3.1 i 3.3 dostavlja se Izjava o nepostojanju razloga za isključenje, a za potrebe točke 3.2 Izjava o nekažnjavanju. Izjave može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. Obrasci navedenih Izjava sastavni su dio ovog Poziva na dostavu ponuda (Prilog 3. a ili b, Prilog 4).
 

4. UVJETI SPOSOBNOSTI

1. Ekonomska i financijska sposobnost
U svrhu dokazivanja da ima potrebnu financijsku snagu kako bi u roku i kvalitetno pružio uslugu, gospodarski subjekt mora u postupku nabave dokazati da je u svakoj od posljednje tri dostupne poslovne godine, ostvario godišnji promet u iznosu od minimalno  39.816,84 EUR (299.999,98 HRK prema konverzijskom tečaju 1 EUR =  7,53450 HRK).
Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan izvan Republike Hrvatske, može imati iskazan promet u stranoj valuti. Strana valuta se preračunava u eure prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka nabave (dan objave na  internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr ). Ako valuta koja je predmet konverzije u EUR ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, prilikom računanja protuvrijednosti koristi se tečaj prema listi Izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec u kojem je započeo postupak nabave.
Kao dokaz o ispunjavanju ovog uvjeta sposobnosti, gospodarski subjekt dostavljaju ispunjen prilog Izjava o prometu (Prilog 5.) koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda i koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
 
 

5. PODACI O PONUDI

1. Sadržaj ponude
Ponuda mora sadržavati:
• Prilog 1 – Ponudbeni list, popunjen i ovjeren od strane ponuditelja (potpis i ako je primjenjivo, pečat)
• Prilog 2 – Specifikacija i troškovnik, obavezno sa popunjenim ponuđenim specifikacijama i jediničnim cijenama
• Prilog 3 – Izjava o nekažnjavanju, ovjerena od strane ponuditelja (potpis i ako je primjenjivo, pečat)
• Prilog 4 – Izjava o nepostojanju razloga za isključenje, ovjerena od strane ponuditelja (potpis i ako je primjenjivo, pečat)
• Prilog 5 – Izjava o prometu, ovjerena od strane ponuditelja (potpis i ako je primjenjivo, pečat)
2. Način izrade ponude
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta Poziva na dostavu ponuda te ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva na dostavu ponuda.
Sve troškove izrade ponude snose ponuditelji. Ponuditelji nemaju pravo na bilo kakvu nadoknadu troškova izrade ponude. Dokumente tražene u ovom Pozivu na dostavu ponuda ponuditelj u svojoj ponudi može dostaviti u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Od Ponuditelja se očekuje da pregleda Poziv na dostavu ponuda, uključujući sve upute, obrasce, uvjete i specifikacije. Ponuda koja je suprotna odredbama ovog Poziva na dostavu ponuda i koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće te ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjive ili u kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponude nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća u svakom je pogledu rizik za ponuditelja i može rezultirati odbijanjem takve ponude.
Sve tražene dokaze koji se dostavljaju sukladno uvjetima sposobnosti Ponuditelja mogu dostaviti u izvorniku, ili u slučaju dostave ponude na e-mail adresu, kao scan izvornika u .pdf formatu.
U slučaju dostave ponude elektroničkom poštom, popunjene specifikacije i troškovnik se dostavljaju u formatu u kojem su i objavljeni (excel).
3. Rok i način dostave ponude
Rok za dostavu ponuda je 01.03.2023. godine u 12:00 sati. Otvaranje ponuda nije javno.
Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude. Ako omotnica nije označena u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva na dostavu ponuda, Naručitelj ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili preranog otvaranja ponude. Ponude i dokumentacija priložena uz ponude, ne vraćaju se Ponuditeljima. Alternativne ponude nisu dopuštene. Ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu za istu grupu nabave. Ponuditelju koji sudjeluje u više ponuda za istu grupu nabave, bit će odbijene sve njegove ponude.
Ponuda se predaje:
a) elektroničkim putem na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa naslovom (subject-om) „Ponuda za smještaj za kongres 2023 PPROZ“
ili
b)
neposredno na adresi Naručitelja ili putem pošiljke na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici koja mora sadržavati sljedeće elemente:
Naziv i adresa Naručitelja
Naziv i adresa Ponuditelja
Nabava smještaja za kongres 2023 PPROZ
„NE OTVARAJ“
Ako omotnica ili elektronička pošta nije dostavljena u skladu s naprijed navedenom uputom, Naručitelj neće snositi odgovornost u slučaju da se ponuda i/ili izmjena/dopuna zagubi, krivo ili prerano otvori te ne evidentira na otvaranju ponuda.
Do isteka roka za dostavu ponuda Ponuditelj može pisanim putem odustati od svoje ponude ili dostaviti izmjenu/dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježava se kao zakašnjela i neotvorena se bez odgode vraća pošiljatelju. Dakle, ponuditelji su dužni osigurati da njihova ponuda bude zaprimljena najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda.
Ponude i dokumentacija priložena uz ponudu, ne vraćaju se osim u slučaju zakašnjele ponude i odustajanja Ponuditelja od ponude prije otvaranja ponuda.
4. Cijena ponude i valuta
Cijena ponude izražava se u eurima (EUR). Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu te u troškovnik. Jedinična cijena stavke bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) mora biti iskazana sa svim popustima i troškovima.
Ponuditelji upisuju jediničnu cijenu održavanja svakog pojedinog kongresa u troškovnik te ukupnu cijenu bez i sa PDV-om u ponudbeni list.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska jedinična cijena što dovodi u sumnju izvršenja Ugovora, Naručitelj može odbiti takvu ponudu. Prije odbijanja ponude zbog neuobičajeno niske cijene, Naručitelj će od Ponuditelja pisanim putem zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje Ugovora o nabavi.
5. Kriterij za odabir ponude
Kriterij odabira ponude je najbolji omjer cijene i kvalitete (ekonomski najpovoljnija ponuda).
Odabir najpovoljnije ponude izvršit će se uspoređivanjem iskazane cijene ponude i dodatnih kriterija odabira. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja između valjanih ponuda, nakon bodovanja (zbrajanja bodova) ostvari najveći broj bodova. Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
Pravodobno pristigle ponude ocjenjivat će se bodovno na temelju cjenovnog i ne-cjenovnog kriterija čiji relativni značaj i maksimalni broj bodova iznose kako slijedi:
a) Cjenovni kriterij: odnosno cijena Ponuditelja ima relativni značaj 50% odnosno maksimalno 50 bodova.
Maksimalni broj bodova dodijelit će se Ponuditelju koji ponudi najnižu cijenu, dok će se ostale ponude bodovati prema formuli:
P = Pl/Pt * 50
P – broj bodova koji je ponuda dobila za cjenovni kriterij
Pl – cijena najniže ponude
Pt – cijena ponude koja je predmet ocjene
50 – maksimalni broj bodova za cjenovni kriterij
Naručitelj će u postupku pregleda, usporedbe i ocjenjivanja ponuda uspoređivati ukupnu cijenu ponude sa PDV-om.
b) Ne-cjenovni kriteriji:
Kvaliteta ponuđene lokacije

- ponuđena lokacija smještaja je hotel u Rovinju kategorije: 

Kategorija hotela

Broj bodova

Maksimalni broj bodova

2 ili 3 zvjezdice

0

50

4 zvjezdice

25

5 zvjezdica

50


 
Za potrebe dokazivanja ovog kriterija, ponuditelj u obrascu SPECIFIKACIJA I TROŠKOVNIK treba navesti ponuđeni hotel s kategorijom u zvjezdicama u kojemu nudi smještaj.
6. Jezik i pismo na kojem se sastavlja ponuda
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki dokument u ponudi na stranom jeziku, uz njega je potrebno priložiti i prijevod na hrvatski jezik.
7. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude je najmanje 60 dana od dana određenog kao krajnji rok za dostavu ponude. Na zahtjev Naručitelja, ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.
8. Pregled i ocjena ponuda
U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj prvo utvrđuje formalnu sukladnost ponude. Nakon što je utvrdio formalnu ispravnost ponude Naručitelj isključuje ponuditelja kod kojeg postoje razlozi za isključenje te potom provjerava sukladnost ponude s ostalim uvjetima Poziva na dostavu ponude.
U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj može pozvati ponuditelje da u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od 5 niti dulji od 15 kalendarskih dana pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim u odnosu na postojanje razloga isključenja, uvjete sposobnosti, uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti, pri čemu se pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s navedenim dokumentima ne smatra izmjenom ponude (ako su ti uvjeti postavljeni u Pozivu na dostavu ponuda).
U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj može pozvati ponuditelje da u roku koji ne smije biti kraći od 5 niti duži od 15 kalendarskih dana pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude ili pregovaranjem u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.
Nakon pregleda i ocjene ponuda iz prethodnih točaka valjane ponude rangiraju se prema kriteriju za odabir ponude. Odluku o odabiru donosi Odbor za nabavu imenovan od strane Naručitelja, u roku od najviše 30 kalendarskih dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj će sastaviti Zapisnik sa sastanka za ocjenu ponuda te će sve ponuditelje obavijestiti o odabiru ponuditelja najkasnije do sklapanja Ugovora o nabavi.
Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi Pozivom na dostavu ponude prije donošenja Odluke o odabiru. Ako je ponuditelj već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.
Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti:
- ponudu koja nije cjelovita,
- ponudu koja je suprotna odredbama Poziva na dostavu ponuda,
- ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,
- ponudu koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjive,
- ponudu u kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća,
- ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava zahtjeve iz Poziva,
- ponudu za koju Ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške,
9. Poništenje postupka nabave
Naručitelj  poništava postupak nabave ako nakon isteka roka za dostavu ponuda:
- nije pristigla niti jedna ponuda;
- nije dobio niti jednu valjanu ponudu;
- nakon odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.
Naručitelj može poništiti postupak ako:
- su nastale značajne nove okolnosti vezane uz projekt za koji se provodi nabava.

6. POPIS PRILOGA
• Prilog 1 – Ponudbeni list
• Prilog 2 – Specifikacija i troškovnik
• Prilog 3 – Izjava o nekažnjavanju
• Prilog 4 – Izjava o nepostojanju razloga za isključenje
• Prilog 5 – Izjava o prometu
DOKUMENTACIJA
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store