Image

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SVOJE STRUČNE KVALIFIKACIJE ZA

OBAVLJANJE PROFESIJE DOKTORA DENTALNE MEDICINE STEKLI NA STUDIJU

DENTALNE MEDICINE MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU


Poštovani,

Vezano uz povećani broj upita studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, studij dentalne medicine, kao i doktora dentalne medicine koji su završili navedeni studij ukazujemo na niže navedeno:
Postupci priznavanja inozemne stručne kvalifikacije vode se sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 47/20). Zakonom su predviđena dva sustava priznavanja stručnih kvalifikacija stečenih u inozemstvu – automatski sustav priznavanja i opći sustav priznavanja.
Automatski sustav priznavanja inozemne stručne kvalifikacije odnosi se samo na kandidate koji su svoje stručne kvalifikacije stekli unutar Europske unije (EU) i Europskog gospodarskog prostora (EGP), a dokazi o stručnoj kvalifikaciji koje su izdala nadležna tijela Europske unije i Europskog gospodarskog prostora istovjetna su dokazima koje izdaje Republika Hrvatska.
Opći sustav priznavanja inozemne stručne kvalifikacije odnosi se na kandidate koji su svoje stručne kvalifikacije stekli u trećim državama (države van EU i EGP), te takvi dokazi o stručnoj kvalifikaciji podliježu
dodatnoj provjeri i usporedbi stečenih kvalifikacija. Naime sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemne stručne kvalifikacije nadležno tijelo (Hrvatska komora dentalne medicine) ocijeniti će da li kandidatove stečene stručne kvalifikacije odgovaraju uvjetima za obavljanje profesije doktora dentalne medicine koje zahtijevaju pozitivni propisi Republike Hrvatske.
Svi kandidati koji su svoje stručne kvalifikacije stekli u Bosni i Hercegovini podliježu općemu sustavu priznavanja inozemne stručnih kvalifikacija, jer Bosna i Hercegovina nije članica Europske unije kao niti Europskog gospodarskog prostora.

S poštovanjem,
Hrvatska komora dentalne medicine


 
 
 
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Za sva pitanja nazovite
+385 1 4886 710
ili pošaljite poruku na
hkdm@hkdm.hr

Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a


 
 
 


 
 
 
hkdm-google-play
hkdm-app-store