Novine u izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

U Narodnim novinama br. 33/23 objavljeni su:
Ukazujemo na novine značajne za dentalnu medicinu:

HITNA MEDICINSKA POMOĆ

Svaki zdravstveni radnik u okviru svojih kompetencija, ako se iznimno to od njega zatraži, obvezan je u slučaju životno ugrožavajućih stanja pružiti hitnu medicinsku pomoć svakoj osobi kojoj je takva pomoć potrebna i izvan svog radnog mjesta odnosno u neposrednoj blizini radilišta.

LISTE ČEKANJA

Medicinski prihvatljivo vrijeme čekanja na zdravstvenu uslugu utvrđuje se u skladu s indikacijskim stručnim smjernicama i kriterijima za razvrstavanje u stupnjeve potrebe za zdravstvenom uslugom.
Način osiguranja medicinski prihvatljivog vremena za ostvarivanje mjera zdravstvene zaštite propisuje pravilnikom ministar.

ZDRAVSTVENI TURIZAM

U okviru zdravstvenog turizma pružaju se slijedeći oblici usluga:
  •  Medicinske usluge
  • Lječilišne usluge
  • Usluge medicinskog wellnessa.
Normative i standarde za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za turizam i prethodno pribavljeno mišljenje nadležne komore pravilnikom propisuje ministar.
Ministarstvo zdravstva utvrđuje da pravne i fizičke osobe ispunjavaju normative i standarde za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu.
U svrhu provođenja mjera zdravstvene zaštite za povećani broj korisnika zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima može se organizirati rad turističke ambulante (izvan mreže javne zdravstvene službe). Turističku ambulantu mogu organizirati županija, zdravstvena ustanova, trgovačko društvo ili privatna praksa.
Evidenciju o pravnim i fizičkim osobama vodi Ministarstvo zdravstva u Upisniku zdravstvenog turizma.
Pravne i fizičke osobe te turističke ambulante upisane u Upisnik imaju pravo korištenja zaštićenog znaka zdravstvenog turizma.

REGISTAR OPREME U ZDRAVSTVU

Pravne i fizičke osobe koje u RH obavljaju zdravstvenu djelatnost vode evidenciju opreme koju koriste u okviru obavljanja zdravstvene djelatnosti.
Podaci iz evidencije opreme upisuju se u Nacionalni registar opreme u zdravstvu koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a način njegovo vođenje propisuje Ministarstvo.

PRESELJENJE

Uz zahtjev za preseljenje (obavljanje) privatne prakse u novom prostoru umjesto obveze prilaganja suglasnosti predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave (županije) podnosi se suglasnost upravnog vijeća doma zdravlja.

OBAVEZA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

Zdravstveni djelatnici privatne prakse u mreži javne zdravstvene službe obvezni su u iznimnim okolnostima na poziv nadležnog tijela i/ili nadležnog doma zdravlja sudjelovati u radu posebno organiziranih ambulanti odnosno u osiguravanju dostupnosti zdravstvene zaštite.

STAROSNA DOB ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

Zdravstveni radnici u mreži javne zdravstvene službe privatnu praksu mogu obavljati najduže do navršenih 68 godina života.
Zdravstveni radnici koji su u RADNOM ODNOSU u ustanovi čiji je osnivač RH ili županija mogu:
- nastaviti raditi do navršenih 68 godina života uz prethodnu suglasnost poslodavca.
- nastaviti raditi i nakon navršenih 68 godina života uz prethodnu suglasnost poslodavca i ministra zdravstva.

DOM ZDRAVLJA

Na području županije osniva se jedan dom zdravlja (do sada: najmanje jedan). Izuzetak je Dom zdravlja MUP-a, čiji je osnivač Republika Hrvatska.
Zbog specifičnosti pružanja zdravstvene zaštite na pojedinim područjima te na otocima može se osnovati podružnica doma zdravlja.
Dom zdravlja obvezan je osigurati potreban broj ordinacija za obavljanje svake pojedine djelatnosti sukladno odluci osnivača (do sada: u svakoj djelatnosti do 25% ordinacija).
Radi osiguranja dostupnosti zdravstvene zaštite dom zdravlja na svom području koordinira rad svih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe koji obavljaju djelatnosti doma zdravlja.
Dom zdravlja mora osigurati provođenje djelatnosti ako obavljanje tih djelatnosti sukladno mreži nije drukčije organizirano te mora osigurati provođenje specijalističko-konzilijarne zaštite sukladno mreži zapošljavanjem ili sklapanje ugovora o funkcionalnoj integraciji doma zdravlja s bolničkom ustanovom.

TRGOVAČKO DRUŠTVO

Trgovačko društvo za obavljanje zdravstvene djelatnosti MORA zapošljavati zdravstvene radnike u radnom odnosu – potrebno je uskladiti rad u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu izmjena i dopuna.

SPECIJALIZACIJE

Iznimno, ministar zdravstva može godišnjim planom odobriti dodatni broj potrebnih specijalizacija i užih specijalizacija koje nisu obuhvaćene Nacionalnim planom specijalističkog usavršavanja ako te specijalizacije nije bilo moguće zbog objektivnih razloga planirati u Nacionalnom planu specijalističkog usavršavanja.

NOVČANE KAZNE

Propisane su nove novčane kazne za ustanovu, ravnatelja, trgovačko društvo, zdravstvenog djelatnika u privatnoj praksi, zdravstvenog djelatnika, poslodavca i odgovornu osobu poslodavca - u rasponu od 1.320 – 6.630,00 Eura.

PRESTANAK ZAKUPA

Zdravstveni radnici u zakupu nastavljaju rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije do navršenih 65 godina života.
U slučaju prestanka rada na osnovi zakupa prostora u vlasništvu doma zdravlja, prostor i oprema vraćaju se domu zdravlja.
Ako zdravstvenom radniku prestane pravo na obavljanje privatne prakse, ugovori o radu zdravstvenih radnika u timu tog zdravstvenog radnika prenose se na dom zdravlja kao prethodnog poslodavca radnika.

OSNIVAČKA PRAVA

Dana 1. siječnja 2024. godine jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb prestaju biti osnivači općih bolnica, a osnivač postaje Republika Hrvatska.
Osnivačka prava se prenose bez naknade, a na Republiku Hrvatsku se prenose sva prava i obveze koje proizlaze iz osnivačkih prava u općoj bolnici.

STUPANJE NA SNAGU IZMJENA I DOPUNA

Izmjene i dopune Zakona objavljene su 17. ožujka 2023. godine, a stupile su na snagu osmog dana od dana njihove objave u Narodnim novinama.


 
 
 

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.


 
 
 
Za sva pitanja nazovite
ili pošaljite poruku na
Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a

 

hkdm-google-play
hkdm-app-store