Hrvatska komora dentalne medicine - logo

Javni poziv

za dostavu ponuda izrade projektno-tehničke dokumentacija za uređenje edukativnog centra u Splitu

 
NARUČITELJ:
Hrvatska komora dentalne medicine iz Zagreba, Kurelčeva 3, OIB: 24858915082

OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:
Mirjana Majetić, Kurelčeva 3, Zagreb, tel.: +385 1 4886 736, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

PREDMET NABAVE:
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uređenje edukativnog centra u Splitu.

OPIS PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave je izrada projektno-tehničke dokumentacije za uređenje edukativnog centra u Splitu:
• Prostor na adresi Domovinskog rata 104c, Split
• Etaža prizemlje, ulaz 3, ukupna površina 135,93 m2 koji se sastoji od jedne prostorije i dva WC-a uz sljedeće uvjete:
- Izraditi prijedlog koncepta (namjene) predmetnog prostora (prostor za edukaciju, sanitarije, prostor za odlaganje opreme i dentalnog materijala, garderoba ili garderobni ormari, itd.)
- Izraditi prijedlog optimizacije radnih mjesta (jedinica) s fantomima u edukativnom prostoru (utvrditi mogući broj radnih mjesta s obzirom na raspoloživi prostor)

MJESTO IZVRŠENJA USLUGE I MJESTO ISPORUKE:
Mjesto izvršenja ulica Domovinskog rata 104c, Split, što je ujedno i lokacija koja je predmet izrade projektne dokumentacije.
Mjesto isporuke predmeta usluge je sjedište Naručitelja.

TEHNIČKI STRUČNJACI POTREBNI ZA IZVRŠENJE USLUGE:
Za realizaciju projekta koji je predmet nabave gospodarski subjekt mora imati na raspolaganju:
- 1 (jednog) stručnjaka arhitektonske ili građevinske struke s minimalno 5 godina radnog staža u struci.
Navedeno se u ponudi dokazuje životopisom tehničkog stručnjaka s kojim ponuditelj raspolaže u svrhu izvršenja ugovora, a koji mora sadržavati minimalno informacije kojima se mogu provjeriti tražene kvalifikacije.
Ponuditelj može angažirati i dodatne stručnjake za izvršenje ugovora.
 
PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 15.000,00 EUR + PDV

ROK ISPORUKE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
Rok završetka izrade projektne dokumentacije je u roku od najviše 30 dana od dana sklapanja Ugovora.
 
OBLIK, NAČIN I SADRŽAJ IZRADE PONUDE:
Ponuda mora sadržavati:
1. Ponudbeni list, potpisan i po potrebi ovjeren;
2. Životopis predloženog tehničkog stručnjaka
UVJETI:
- Izraditi prijedlog koncepta (namjene) prostora (prostor za edukaciju, sanitarije, prostor za odlaganje opreme i dentalnog materijala, garderoba ili garderobni ormari, itd.)
- Izraditi prijedlog optimizacije radnih mjesta (jedinica) s fantomima u edukativnom prostoru (utvrditi mogući broj radnih mjesta s obzirom na raspoloživi prostor)
Ponuda koja ne sadrži prethodno navedeno smatrat će se neprihvatljivom.
Za potrebe izrade ponude moguće je izvršiti uvid u projektno-tehničku dokumentaciju postojećeg prostora za edukaciju koji je već u funkciji.
Ponudu je potrebno dostaviti putem e-maila, pošte ili neposredno na adresu Naručitelja u zatvorenoj omotnici:
a) elektroničkim putem na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naslovom (subject-om)
Ponuda za izradu projektno-tehničke dokumentacije za edukativni centar u Splitu“ ili
b) neposredno na adresi Naručitelja ili putem pošiljke na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici
koja mora sadržavati sljedeće elemente:
Naziv i adresa Naručitelja
Naziv i adresa Ponuditelja
Naznaka:„NE OTVARATI - Ponuda za izradu projektno-tehničke dokumentacije za edukativni centar u Splitu
 
ROK ZA DOSTAVU PONUDA:
Rok za dostavu ponuda je 28. veljače 2023. godine.
Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno
nepravovremene dostave ponude. Ako omotnica nije označena u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva na dostavu ponuda, Naručitelj ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili preranog otvaranja ponude. Ponuda i dokumentacija priložena uz ponudu, ne vraća se Ponuditeljima
Otvaranje ponuda nije javno. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve iz ovog Poziva.
Naručitelj ima pravo zatražiti pojašnjenje ponude, odnosno predane dokumentacije u svrhu otklanjanja pogrešaka, nedostataka ili nejasnoća prije donošenja Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju Poziva.
Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.
Sukladno Odluci o odabiru najpovoljnije ponude odabire se ponuda Ponuditelja s kojim će se sklopiti
ugovor.

CIJENA PONUDE I VALUTA:
Cijena ponude izražava se u Eurima (€) i hrvatskim kunama (HRK).
Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu. Jedinična cijena stavke bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) mora biti iskazana sa svim popustima i troškovima.
Izvršitelj usluge nema pravo potraživanja dodatnih sredstava uslijed povećanja cijene svojih usluga nakon potpisivanja ugovora s Naručiteljem, niti iz bilo kojeg drugog razloga.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:
Kriterij za odabir ponude je najniža ukupna cijena ponude s PDV-om.

PREGLED I OCJENA PONUDA:
Prikupljene ponude razmatra i odabire Naručitelj.
Pregled i ocjena ponuda izvršit će se u roku od 30 dana od dana roka za dostavu ponuda, te će se u tom roku ponuditelji obavijestiti o rezultatima postupka ovog poziva.

UVJETI PLAĆANJA:
Plaćanje će se izvršiti po konačno izvršenoj usluzi u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog računa odabranog ponuditelja u skladu sa stvarno isporučenim uslugama.
Naručitelj ne predviđa plaćanje predujma (avansa).

PRILOZI POZIVA NA DOSTAVU PONUDE:
Ponudbeni list

PONUDBENI LIST (PREUZMI)
hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.


 
 
 
Za sva pitanja nazovite
ili pošaljite poruku na
Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a

 

hkdm-google-play
hkdm-app-store